Extra årsmöte 2023

Driftsbolag - Forsbacka Golf AB

En prioriterad fråga för Forsbackas styrelse är hur klubbens framtida verksamhet och ekonomi bäst ska organiseras. I detta har ingått att utreda effekterna av att skapa ett av föreningen helägt driftsbolag – Forsbacka Golf AB.

Bakgrund
En betydande del av Forsbackas kostnader utgörs idag av moms, som vi inte kan göra avdrag för. Klubben har återkommande investeringsbehov i bana, maskiner och fastighet där vi i framtiden vill kunna utnyttja momsavdraget. Dessutom finns retroaktiv moms att återfå från tidigare investeringar om ett driftsbolag bildas. Att bilda ett driftsbolag är inget unikt. Mer än 50% av Sveriges golfklubbar har idag, av ekonomiska skäl, driftsbolag som ansvarar för olika delar av deras verksamhet.

Utredningen gällande ett driftsbolag har genomförts i samarbete med bland andra Anders Hammarström från Svensk Golfutveckling och klubbrådgivare Stefan Jansson. Utredningen visar entydigt på positiva ekonomiska effekter för Forsbackas del om ett Golf AB bildas.

Ekonomiska effekter
Under ett verksamhetsår där inga re- eller nyinvesteringar genomförs beräknas den positiva momseffekten för Forsbacka vara ca 160 000 kronor.
Om reinvesteringar sker i samma takt som nuvarande avskrivningar blir den positiva momseffekten ca 312 000 kronor/år.
Den retroaktiva momsen som Forsbacka kommer att få återbetalad uppgår till 540 000 kronor.

Samtidigt konstateras att det absolut största ekonomiska mervärdet kommer att uppstå vid större framtida nyinvesteringar i bana, fastighet och maskiner!

En bolagisering innebär heller ingen skillnad för klubbens medlemmar. Den ideella golfklubben Forsbacka kommer även fortsättningsvis att bedriva all idrottslig verksamhet och vara ensam ägare till driftsbolaget.

Ett Golf AB innebär:

  • Forsbacka bildar ett av föreningen helägt driftsbolag – Forsbacka Golf AB - som via ett nyttjanderättsavtal med föreningen ombesörjer och bekostar skötsel, drift samt underhåll av golfanläggningen.
  • Bolaget svarar för alla löpande driftskostnader för såsom uppvärmning, vattenförsörjning, elektricitet, Va-anläggningar och liknande.
  • Bolaget driver och genomför investeringar i bana, fastigheter, maskiner med mera.
  • Förening och bolag kommer att ha en gemensam styrelse. Föreningen är det beslutande organet i frågor gällande verksamhet/anläggning/utveckling.
  • Bolagsstämman för Golf AB sker i samband med Forsbacka GK:s vårårsmöte.
  • All personal blir anställda av Golf AB. Bolaget fakturerar föreningen för tjänster/verksamhet kopplad till den ideella föreningsverksamheten.

Forsbacka GK:s framtida verksamhet kommer vid en bolagisering att bestå av:

  • Idrottslig verksamhet – Träning, tävling och utbildning
  • Medlemsadministration och kommittéverksamheter
  • Drift av hemsida och annan kommunikation
  • Bokföring/redovisning av egen verksamhet

Övrigt:

I samband med uppstarten av bolaget kommer extra arbetsinsatser krävas från Forsbackas sida. I vissa frågor kommer det också att krävas extern kompetens, vilket kommer att medföra extra uppstartskostnader. Ambitionen är att starta upp driftsbolaget inför verksamhetsåret 2024. Driftsbolaget kommer också att innebära en mer omfattande framtida administration.